СИСТЕМ
2020.06.08 нд 67 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 123 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
94% (63 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
6% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
67
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 66 02:23:06 00:02:10 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:08 02:23:36 67 0 Утсаар
00:02:08 02:23:36 1 00:00:30 00:00:30 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 37, Бөхмөрөн - 1, Давст - 7, Өлгий - 12, Сагил - 1, Ховд - 9 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-1, 2
2 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-25, Шалгуулах /тэтгэмж/-27, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 53
3 Дарьжав.Чо
(Улаангом)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 1
4 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Бусад-1, 11
5 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Уранчимэг.Ою
(Сагил)
Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 2
7 Шижир.Эн
(Өлгий)
Зөвөлгөө /СД/-2, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 25
8 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тодорхойлолт авах-1, 19
9 Ганзаяа.Ба
(Давст)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-09 11:06:06, Л.Амарсанаа, Улаангом