СИСТЕМ
НДШимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт /лавлагаа/